I 2017 vart det innført ei ordning for handtering av kasserte fritidsbåtar. Ordninga gjev rett til vrakpant på båten for den som leverer, og i nokre høve er det også kostnadsfritt å levere båten til mottak. Ordninga omfattar berre fritidsbåtar, og båtar som er nytta til næringsverksemd er difor ikkje med i ordninga.

Små fritidsbåtar
Som små fritdsbåtar reknar ein: fritidsbåtar som er mindre enn 15 fot/4,57 m, og som ikkje har innanbords motor (t.d. robåt, kajakk, kano, jolle). Desse kan leverast kostnadsfritt til Nomil sine gjenbruksstasjonar, i samsvar med Avfallsforskriften kap 2. Gjenbruksstasjonen i Hornindal tek ikkje i mot små fritidsbåtar, grunna manglande lagringsplass. Ein må her nytte gjenbruksstasjonen på Svarstad i Stryn i staden.  

Større fritidsbåtar
Fritidsbåtar som er inntil 49,5 fot/15m og opp til 3 tonn, kan i nokre høve leverast til Nomil sitt sentralanlegg i Gloppen. Det er ikkje lovfesta rett til kostnadsfri levering av desse båtane. Levering av båtar i denne kategorien kan berre gjerast etter særskilt avtale på førehand. 

Godkjent mottak for fritidsbåtar
Næraste mottak som har godkjenning for å ta i mot alle typer båtar er Viking gjenvinning på Godøya, utanfor Ålesund. 

Vrakpant
Den som leverer kassert fritidsbåt til avfallsmottak kan hente ut ein vrakpant frå Miljødirektoratet. Dette gjeld både for små og større fritidsbåtar. Ein må ta med skjema frå Miljødirektotatet, samt legitimasjon når ein skal levere fritidsbåten. Fyll ut postane i skjemaet på førehand. Operatør på gjenbruksstasjonen signerer skjemaet, som ei stadfesting på at det er levert til mottak, før kunden får skjemaet tilbake. I etterkant kan ein søke om å få vrakpant frå Miljødirektoratet. Du finn meir informasjon om korleis du går fram på heimesidene til Miljødirektoratet.